projcare.com używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

PRZEPISY P.POŻ

Przepisy ppoż.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690, Dział VI - bezpieczeństwo pożarowe/.

§ 212 Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części.

§ 213 Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków :
trzech kondygnacji nadziemnych włącznie :
mieszkalnych ; jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej
mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,
wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie :
o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej lub handlowej, także z częścią mieszkalną,
wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.
Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

wg § 271 rozporządzenia, odległość między zewnętrznymi ścianami budynków charakteryzowanych kategorią zagrożenia ludzi ZL czyli :

- budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

nie powinna być mniejsza niż 8 m.

jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku ZL lub przekrycie dachu jednego z budynków ZL jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość dla w/w budynków powinna być zwiększona o 50% czyli do 12 m, a jeśli obie ściany zewnętrzne lub przekrycia dachów obu budynków są rozprzestrzeniające ogień - o 100% czyli do 16m.
odległość budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień od granicy lasu nie powinna być mniejsza niż 16 m.


POKRYJEMY STRZECHĄ Z TRZCINY KAŻDY DACH
Możemy pokryć każdą scianę, łącznie z przejściem na dach o każdym, niezbędnym kącie nachylenia
Nasze doświadczenie było wykorzystane m.inn. przy kryciu strzechą kompleksu barbacue dla Prezydenta Ukrainy.
ul. Królowej Jadwigi 8/28     11-500 Giżycko     POLAND
e-mail: info@ekodach.pl    tel.: 0 601 703 029    tel.: 0 691 110 877    tel.: 0 691 860 004